FRACTIE ONAFHANKELIJKEN

FROM DIFFERENT PERSPECTIVES TO COMMON GOALS
We are the independents we represent you

Ons Programma

  • Zorg voor een goede balans in aandacht voor onderwijs en onderzoek. Creëer loopbanen waarbij de aandacht voor onderwijs, onderzoek en/of impact wordt gecombineerd.
  • Geef tijdelijke wetenschappers met veel onderwijstaken een beter carrièreperspectief.
  • Geef promovendi ruim de tijd voor gedegen onderzoek en om die reden slechts een beperkte onderwijstaak. Promovendi zonder arbeidscontract verdienen een vergelijkbare begeleiding als promovendi met contract. Zorg voor een fysiek, mentaal en emotioneel veilige werkplek voor promovendi.
  • Geef het ondersteunend personeel zowel goede werkomstandigheden als een gevarieerd en uitdagend loopbaanperspectief.
  • Beoordeel onderzoekers niet alleen op hun individuele onderzoekprestaties, maar ook op hun aandeel in het onderzoeksteam: ‘’team science” (voorstel VSNU en NWO).
  • Laat op een vergelijkbare wijze het aandeel in de teamprestatie voor onderwijs en impact in de beoordeling meewegen.

De Onafhankelijken initieerden een succesvolle pilot waarin junior docenten een vierjarig contract krijgen. We ijveren er nu voor dat alle nieuwe junior docenten, met een contract van tenminste 4 jaar, een ontwikkeltraject krijgen.

We hebben in gang gezet dat junior medewerkers met een aanzienlijke onderwijsbelasting ook een certificaat Basis Kwalificatie Onderwijs kunnen verwerven.

We zullen de rechtstreekse toewijzing van budgetten aan onderwijs en docenten (in plaats van aan managementtaken) blijven bevorderen, bijvoorbeeld in verband met de “Kwaliteitsafspraken”. We zullen de uitvoering van het actieplan voor de kwaliteitszorg van promotietrajecten kritisch blijven volgen.

Wij maken ons er sterk voor dat de totale werklast voor medewerkers waar nodig afneemt. De individuele administratieve werklast dient ten opzichte van onderwijs- en onderzoektaken binnen de perken te blijven. Wij dringen er bij het bestuur op aan om bij voorstellen helder te zijn over doelen en beschikbare middelen in een verplichte HR-paragraaf.

We hebben bereikt dat het budget van divisies voortaan weer in de pas loopt met het budget voor de faculteiten opdat er voldoende personeel is voor ondersteuning. Er vindt periodiek een meting van de werkdruk plaats (afspraak in het Lokaal Overleg). We blijven alle voorstellen toetsen op hun noodzaak, haalbaarheid, uitvoerbaarheid en extra belasting. 

Er hebben zich, ook bij Tilburg University, zorgwekkende ontsporingen voorgedaan op het gebied van (wetenschappelijke) integriteit waarbij (jonge) wetenschappers de dupe werden van ‘gevestigde’ wetenschappers als gevolg van machtsongelijkheid. Als medewerkers zich kritisch opstellen, verdienen zij de bescherming van hun bestuurders en leidinggevenden, en hoeven zij geen negatieve repercussies voor hun loopbaan te vrezen.
Wij waken over de integriteit van academisch onderzoek. We zullen blijven adviseren over de gedragscode van de universiteit en de klokkenluidersregeling om een veilige sfeer te bevorderen en ervoor te zorgen dat medewerkers hun zorgen kunnen uiten. Zo hebben wij ervoor gezorgd dat er een psycholoog voor promovendi is aangesteld.
We blijven vragen om nieuwe acties en een betere communicatie met de werknemers over werkdruk, veiligheid op de werkplek en geestelijke gezondheid. Speciaal in het kader van de coronacrisis en de onzekerheid die zij meebrengt, blijven we aandringen op het monitoren van het fysieke en mentale welzijn van de werknemers terwijl ze thuis werken.

Wij zetten ons in voor goed onderwijs waarbij studenten goed, effectief contact hebben met hun docenten. We maken ons sterk voor innovatieprojecten van het onderwijs, mits deze aansluiten bij didactische inzichten en competenties van docenten en er voor hen voldoende ondersteuning is om zich didactisch verder te bekwamen. Wij volgen de invoering van het Tilburgs Onderwijs Profiel kritisch, onder andere in relatie tot het studiesucces.

In een wereld waarin we steeds meer externe financiering van universitair onderzoek zien, ondersteunt de Onafhankelijken een zorgvuldig beleid voor het waarborgen van de integriteit en de onafhankelijkheid van ons onderzoek. In dit opzicht is het logisch dat we ook beleid ondersteunen om onderzoekers voldoende tijd te geven om de projecten die ze ondernemen goed uit te voeren.

Wij bewaken de kwaliteit van onderzoek, in het bijzonder van promoties omdat zich daar ontsporingen hebben voorgedaan. In de universitaire gemeenschap wordt verondersteld dat de kwaliteit van de doctorstitel sterk wordt beïnvloed door de begeleiding van de promotor. Wij zijn van mening dat promotoren moeten worden voorzien van billijke voorwaarden om de best mogelijke begeleiding te kunnen leveren.
We hebben met succes geadviseerd in het dossier ‘kwaliteitszorg voor promotietrajecten’ om een gelijke en passende ondersteuning van alle promovendi te garanderen. In het bijzonder hebben we ons met succes verzet tegen de invoering van een minimumaantal promovendi per promotor.

Wij vinden het belangrijk dat de universiteit haar kennis en inzicht ter beschikking stelt aan de samenleving door samen te werken met (lokale) organisaties en bijvoorbeeld ‘life long learning’ aan te bieden.

Fundamenteel en toegepast onderzoek moeten elkaar versterken. Ze zijn complementair, maar moeten elkaar ook de nodige vrijheid laten. Het motto van onze universiteit, ‘understanding society’, drukt nu juist die beide kanten uit. Wij blijven het bestuur daar dan ook op wijzen.

Om (inter)nationaal te kunnen concurreren, zijn een helder universitair profiel en een goed uitgevoerde strategie van belang. Een profiel gebaseerd op een inspirerende missie en uitgedragen door effectief bestuur, waardoor faculteiten eendrachtig samenwerken. De fractie Onafhankelijken, met een ruime vertegenwoordiging van faculteiten en diensten, is bij uitstek toegerust om deze missie mede vorm te geven.

Met het oog op behoud van de kwaliteit van het onderwijs hebben we met succes gezorgd voor

een gecontroleerde groei van het aantal studenten. We hebben bijgedragen aan de selectie van  

nieuwe leden van het  College van Bestuur. Ook hebben we op kritische wijze bijgedragen aan de

(invoering) van het Strategisch Plan. We blijven ijveren voor een heldere strategische visie en

effectief bestuur.

Wij waken ervoor dat medewerkers en studenten, ongeacht hun nationaliteit, geslacht of leeftijd, gelijke kansen krijgen om volledig te participeren.

Onze partij heeft er sterk op aangedrongen te zorgen voor een beter niveau van de Engelse taal onder de medewerkers en om buitenlandse medewerkers (tegen compensatie) te stimuleren Nederlands te leren. Wij hebben niet-Nederlandstalige leden in onze partij verwelkomd en staan erop dat universitaire documenten altijd in het Engels worden vertaald. Wij zullen deze werkwijze de komende twee jaar voortzetten.

De universiteit heeft als onderwijsinstelling, met ruim 20.000 personen onder haar hoede, een voorbeeldfunctie voor zowel haar studenten als voor de lokale gemeenschap.  Wij blijven erop hameren dat universiteit verantwoord omgaat met haar natuurlijk én menselijk kapitaal.  

We hebben met studenten succesvol geijverd voor een universiteit die op termijn CO2– en energieneutraal is. Het blijft echter noodzakelijk om de voortgang te bewaken, in het bijzonder van de COemissie van het zakelijk en woon-werkverkeer. Wij ijveren voor een aanbod van gevarieerd, gezond en vegetarisch eten in de restaurants op onze campus.

Onze Mensen

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Mirjam Siesling

Program Manager, MindLabs
De universiteit is van ons allemaal! Zonder medewerkers is er geen universiteit en daarom geloof…

Mark Vitullo

Lecturer, Language Center
Twee jaar geleden, sprak ik, als kandidaat voor de universiteitsraad, over wat een voorrecht ik…

Renee de Reuver

Program Director, TSB

Lera Atrokhova

PhD Candidate, TLS
Mijn naam is Lera en ik ben lid van de Fractie Onafhankelijken omdat ik wil…

Bob van den Brand

Associate Professor, TiSEM
Ruim 12 jaar werk ik op deze prachtige universiteit. Tilburg University gaat als een rode…

Peter Maarleveld

Senior Policy Advisor, division Marketing & Communication
Ik ben Peter Maarleveld en voel mij thuis bij de fractie…

Geert Jan Peters

Project Manager Professional Learning, TiSEM
Mijn naam is Geert-Jan Peters en ik werk sinds 2016 als Project Manager…

Corine Goossens

Project Manager, JADS

Martijn Stoutjesdijk

PhD Candidate, TST
Ik steun de Onafhankelijken omdat ik het van belang vind dat de belangen vertegenwoordigd worden…

Alkeline van Lenning

Dean University College Tilburg

Hans Haans

Academic Director Premaster / Director Econasium
Al ruim 20 jaar werk ik bij Tilburg University. In die 20…

Anne de Vries

PhD Candidate, TLS

Wim Dubbink

Professor, TSHD
Een universiteit is die naam alleen waardig als ze staat voor onafhankelijk onderzoek. In een door…

Sebastiaan Vermeulen

Head of Department, LIS

Yvonne Alofs

Education Coordinator, TSB
De Onafhankelijken krijgen al jaren mijn stem en steun. Omdat zij er willen zijn namens…

Marcel van Assen

Associate Professor, TSB
De universiteit is meer dan onderzoek. En meer dan onderwijs. De aansluiting met de maatschappij…

Loes Jongen

Head of Education/ Reserach Support Team, TSH

Hans Somsen

Professor, TLS

Margot Joossen

Senior Researcher, TSB
Ik steun de Onafhankelijken omdat zij zich hard maken voor een inclusieve universiteit, evenwichtige waardering…

Bas van Groezen

Assistant Professor, TiSEM
Onze universiteit moet een plek zijn (en blijven!) waar ieder het beste uit zichzelf kan…

Hylke Annema

Head of LIS/Research Support & Manager Research Support Academic Services
I’ve been on the University Council for the…

Marjan Groen Teacher, TiSEM

Teacher, TiSEM
Mensen maken het verschil; onderzoekers, docenten, ondersteuners en studenten, samen maken wij deze organisatie. Een goede…

Ons Nieuws

 

Word Lid

join us
Ieder lid maakt onze partij sterker en beter. Als onze standpunten u aanspreken kunt u lid worden van de Fractie Onafhankelijken. Vul het contact formulier in en wij zullen contact met u op nemen.

Contact